Продуктовата такса, която следва ежемесечно да бъде внасяна в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда е твърде висока и начисляването й в цената на продукта би довело до неконкуренто-способност на продукта на пазара. 

Лицата, които пускат на пазара масла, могат да изпълняват задълженията си за постигане на целта за оползотворяване на отработени масла чрез колективна система, представлявани от организация по оползотворяване, по смисъла на чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗУО. Организацията по оползотворяване на отработени масла поема всички задължения, свързани с пускането на масла на пазара, които произтичат от закона и подзаконовата нормативна уредба, с изключение на задължението за изготвяне на месечни справки по Приложение № 16 към чл. 15, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци.

Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
За контакт с нас: 0897962435, ; E-mail: oilrec@abv.bg; Изпратете запитване»