НОВИНИ

 

За пореден път „Ойл Рециклейшън”  ЕООД доказа изпълнението на целите си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Със Заповед № РД – 390/20.05.2014 год. Министъра на околната среда и водите определи лицата, членуващи в „Ойл Рециклейшън”  ЕООД ,които не следва да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2013 година. Те са посочени в Приложение № 3А и № 3Б към Заповедта. При оценката на изпълнението на целите на организацията не са наложени парични санкции и няма забележки към доклада.

Целите на дружествата, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки не се считат за изпълнени и те следва да заплатят продуктова такса за ПУДООС за 2013 г. С пълния текст на заповедта можете да се запознаете на сайтовете на Министерство на околната среда и водите: http:// www.moew.government.bg и тук.

     СЪОБЩЕНИЕ за среща - семинар съвместно с община Своге на тема "Ангажименти и задължения по управление и събиране на отпадъците от отработени масла".

     ОБЯВА с цел популяризиране организираното разделно събиране на отработени масла

     ЗАПОВЕД РД-390 20-5-2014 на Министерство на Околната Среда и Водите

 

 
За контакт с нас:  — 0897962435 ; E-mail: oilrec@abv.bg; Изпратете запитване»