Начисляване на продуктова такса

Във връзка със Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е въведено задължението на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци да отговарят за разделното им събиране и постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване..

Смазочните продукти, каквито са различните видове масла, моторни, трансмисионни, хидравлични, смазочни, за зъбни предавки, топлопредаващи, изолационни, трюмови и др. са такива продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти въвежда конкретните количествени цели, които лицата, пускащи на пазара масла имат задължението да постигнат, а именно не по-малко от 40 на сто от количеството масла, пуснати от тях на пазара на Република България през текущата година, както и начините за изпълнение на това задължение индивидуално, чрез колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или чрез заплащане на продуктова такса за масла, набирана по реда на чл. 59 от ЗУО. Размерът на тази такса е 0,64 лв./кг., указан в Приложение № 5 към чл. 1, ал. 5, т. 5 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти след употреба на които се образуват масово разпространени отпадъци. Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти Оползотворяване на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
За контакт с нас: 02/9591545, 0897962431, 0893390652  E-mail: oilrec@abv.bg; Изпратете запитване»